Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 006410501000 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ
006410501000
Επωνυμία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρχεία Ανακοίνωσης
Ημ/νια Απόφασης Οργάνου Θέμα Απόφασης Ημ/νια Ανακοίνωσης Αρχείο Ανακοίνωσης Ημ/νια Ολοκλήρωσης Καταχώρισης
25/05/2016 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 06/06/2016 Προβολή 06/06/2016
23/05/2016 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 03/06/2016 Προβολή 03/06/2016
21/03/2016 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 08/04/2016 Προβολή 08/04/2016
20/05/2015 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 05/06/2015 Προβολή 04/06/2015
16/03/2015 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 29/04/2015 Προβολή 29/04/2015
16/02/2015 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 09/03/2015 Προβολή 09/03/2015
26/01/2015 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 24/02/2015 Προβολή 24/02/2015
12/05/2014 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 30/05/2014 Προβολή 30/05/2014
12/05/2014 Ανακοίνωση εκλογής ΔΣ και συγκρότησης αυτού σε σώμα 30/05/2014 Προβολή 30/05/2014
12/05/2014 Ανακοίνωση εκλογής ΔΣ και συγκρότησης αυτού σε σώμα 30/05/2014 Προβολή 30/05/2014
20/03/2014 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 06/05/2014 Προβολή 06/05/2014
20/02/2014 Ανακοίνωση εκλογής ΔΣ και συγκρότησης αυτού σε σώμα 14/03/2014 Προβολή 14/03/2014
20/02/2014 Ανακοίνωση εκλογής ΔΣ και συγκρότησης αυτού σε σώμα 14/03/2014 Προβολή 14/03/2013
20/02/2014 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 07/03/2014 Προβολή 07/03/2014
29/05/2013 Ανακοίνωση εκλογής ΔΣ και συγκρότησης αυτού σε σώμα 02/07/2013 Προβολή 02/07/2013
29/05/2013 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 02/07/2013 Προβολή 02/07/2013
29/05/2013 Ανακοίνωση εκλογής ΔΣ και συγκρότησης αυτού σε σώμα 02/07/2013 Προβολή 02/07/2013
11/03/2013 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 18/04/2013 Προβολή 17/04/2013
11/03/2013 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 18/04/2013 Προβολή 18/04/2013